УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
(політика конфіденційності)

м. Ужгород. 31 травня 2022 р.

За цією Угодою Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (надалі – Медичний центр), з одного боку, і будь-яка особа (надалі – Користувач, або Пацієнт), що прийняли умови Угоди, з іншого боку (надалі разом – Сторони), керуючись нормами чинного законодавства (в тому числі ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України), уклали цю Угоду про конфіденційність і захист персональних даних щодо нижченаведеного.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

Веб-сайт – сукупність веб-сторінок та залежного вмісту, доступних у мережі Інтернет, які об’єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім’ям https://uz.euroclinic.com.ua .
Договір – публічний договір про надання медичних послуг, текст якого розміщений на Веб-сайті https://uz.euroclinic.com.ua , (із усіма змінами, доповненнями, додатками та посиланнями), що регулює відносини між Медичним центром, Замовником Медичних послуг та Пацієнтом стосовно отримання Медичних послуг.
Запис на обстеження – рішення Користувача/Пацієнта здійснити запис на обстеження до Медичного центру за допомогою Веб-сайту (в т. ч. через заповнення відповідної онлайн-форми на Веб-сайті, або через звернення за номерами телефонів зазначеними на ньому).
Користувач/Пацієнт – будь-яка фізична особа, що відвідали Веб-сайт та/або замовила Медичні послуги від власного імені чи від імені, в інтересах Пацієнта.
Медичний центр – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 40451209, Ліцензія МОЗ України №1168 від 03.11.2016 р., якому належить Веб-сайт та яке надає Медичні послуги.
Медичні послуги – вид професійної (господарської) діяльності Медичного закладу, що включає застосування спеціальних заходів стосовно здоров’я, результатом яких є діагностика захворювань, поліпшення загального стану, функціонування окремих органів або систем організму людини. Перелік та вартість Медичних послуг, які надаються Медичним центром, встановлюються відповідно до Прейскуранту цін на послуги Медичного центру, діючого на момент надання послуг Пацієнту.
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Персональні дані включають в тому числі: прізвище, ім’я, по-батькові Користувача/Пацієнта, їх паспортні дані, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номери телефонів, електронні пошти, інформацію, яку можна отримати з файлів cookies, будь-яку іншу інформацію, яку Користувач/Пацієнт залишив про себе Медичному центру.
Угода – публічна угода про конфіденційність і захист персональних даних, текст якої розміщений на Веб-сайті https://uz.euroclinic.com.ua , (із усіма змінами, доповненнями, додатками та посиланнями), що регулює відносини між Медичним центром та Користувачами/Пацієнтами стосовно Обробки персональних даних Користувачів/Пацієнтів, а також конфіденційності інформації. Дана Угода є політикою конфіденційності Медичного центру.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ця Угода регулює відносини з обробки персональних даних Користувачів/Пацієнтів та конфіденційність інформації.
2.2. Медичному центру доступна інформація, яку вона отримує такими способами:
2.2.1. Інформація, яку Користувачі/Пацієнти надають:
а) при отриманні Медичних послуг;
б) в рамках заходів, які проводить Медичний центр (опитування, заяви, форми зворотного зв’язку);
в) шляхом внесення записів в онлайн-формі чи надання їх по телефону під час Запису на обстеження;
2.2.2. під час листування Медичного центру з Користувачами/Пацієнтами (в т. ч. електронною поштою, за допомогою мобільних додатків для чату тощо);
2.2.3. статистичні дані про переваги окремо взятого Користувача/Пацієнта (тематика переглянутих сторінок).
2.3. Користувач/Пацієнт приймає та укладає цю Угоду (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх її умов) шляхом:
2.3.1. Натискання на Веб-сайті кнопки «Відправити» з усіма необхідними заповненими полями у формі Запису на обстеження, або
2.3.2. Звернення до Медичного центру за номерами телефонів зазначених на Веб-сайті, або
2.3.3. Підписання письмової заяви на приєднання до Угоди чи іншого документа де виражена згода на приєднання до цієї Угоди/її укладення.
2.4. Медичний центр залишає за собою право в будь-який час змінити умови цієї Угоди. При цьому Користувач/Пацієнт приймає на себе зобов’язання своєчасно знайомитись із змінами умов Угоди.
2.5. Укладенням цієї Угоди, Користувач/Пацієнт підтверджує, що володіє необхідним обсягом дієздатності та повноваженнями для прийняття цієї Угоди, здатний виконувати умови Угоди і нести відповідальність за порушення умов Угоди, в тому числі щодо правовідносин, які виникли внаслідок користування Веб-сайтом.
2.6. Конфіденційною в розумінні цієї Угоди може бути визнана лише інформація, яка зберігається в базі даних Веб-сайту в зашифрованому вигляді та доступна для перегляду виключно Медичному центру.
2.7. Сторони домовились про конфіденційність інформації, яка передбачає збереження Медичним центром у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання Медичних послуг.
2.8. Розкриття конфіденційної інформації можливе лише у випадках та в порядку визначених цією Угодою, Договором та чинним законодавством України.

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Медичний центр здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Користувач/Пацієнт надає добровільно.
3.2. Медичний центр має право на Обробку персональних даних про Користувача/Пацієнта згідно умов цієї Угоди та чинного законодавства України.
3.3. Обробка персональних даних, інформації про Користувача/Пацієнта може здійснюється з метою:
3.3.1. Надання Медичних послуг, реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського, управлінського обліку, виконання договірних зобов’язань перед контрагентами, надання можливості доступу до сервісів Веб-сайту;
3.3.2. Ідентифікації Користувача/Пацієнта, з метою надання пропозиції послуг, обробки платежів, поштових адрес, створення і реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, пропозиції нових послуг, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета Угоди;
3.3.3. Проведення розрахункових операцій, подання звітності, поліпшення якості надання послуг;
3.3.4. Розкриття інформації органам влади та спеціально визначеним суб’єктам в порядку та обсягах визначених законодавством України;
3.4. Користувач/Пацієнт, згідно даної Угоди також надає безумовне право Медичному центру обробляти та використовувати його персональні дані, надані під час виконання Угоди, використовувати надані особисті дані для відправки комерційних повідомлень та пропозицій (в цілях прямого маркетингу) для досягнення законних інтересів Медичного центру.
3.5. Медичний центр використовує технології відстеження (файли cookies) для збирання таких персональних даних, як тип браузера або операційна система, сторінка-посилання, шлях на Сайті, домен інтернет провайдера тощо, з метою отримання загальної інформації про те, як Користувачі користуються Веб-сайтом. Файли cookies дозволяють удосконалювати Веб-сайт відповідно до вимог його Користувачів.
3.6. Медичний центр зберігає всю інформацію, зібрану з використанням файлів cookies, у форматі, який не передбачає можливості ідентифікувати особу. Інформація, яку отримують через файли cookies, не може бути відкрита третім особам.
3.7. Інформація, зібрана про Користувача/Пацієнта, не підлягає розголошенню третім особам, окрім випадків, передбачених законодавством України, цією Угодою чи Договором.
3.8. Медичний центр зобов’язується вживати усіх необхідних та достатніх заходів для дотримання конфіденційності інформації щодо Користувача/Пацієнта в межах визначених цією Угодою, Договором та чинним законодавством України.
3.9. Медичний центр не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач/Пацієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди та інших технічних питань.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

4.1. Укладенням цієї Угоди, Сторони погодили наступний порядок внесення змін до неї:
4.2. Не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати внесення відповідних змін, Медичний центр розміщує зміни до Угоди на Веб-сайті.
4.3. Внесення змін до Угоди чи її невід’ємних частин може бути оформлене шляхом їх повного викладення в
новій редакції та/або внесення змін чи доповнень до окремих умов Угоди. Причому викладення Угоди чи
його невід’ємних частин в новій редакції застосовується з метою полегшення сприйняття та розуміння умов
Договору Користувачами/Пацієнтами та уникнення посилання Сторонами на його недіючі умови.
4.4. Користувачі/Пацієнти приймають на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність інформації Медичного центру про зміну Угоди на Веб-сайті.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Угода набуває чинності з моменту визначеного в п. 2.3 цієї Угоди та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
5.2. При обробці Медичним центром персональних даних Користувачі/Пацієнти мають такі самі права, що й суб’єкт персональних даних, права яких передбачені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та інших законодавчих актах.
5.3. Укладенням цієї Угоди Користувачі/Пацієнти підтверджують, що вони повідомлені (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувачів/Пацієнтів, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Користувачів/Пацієнтів, як суб’єктів персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їм відомий та зрозумілий.
5.4. Діяльність Медичного центру здійснюється відповідно до законодавства України. Будь-які претензії, спори, офіційні звернення будуть розглянуті виключно в порядку, передбаченому законодавством України.

6. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ

ТОВ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

  • Код ЄДРПОУ 40451209
  • Юридична адреса: вул. Перемоги (Капушанська), 21, м. Ужгород, 88018
  • IBAN UA963510050000026006610853800 в АТ «УКРСИББАНК»
  • ІПН 404512007016
  • Ліцензія МОЗ України №1168 від 03.11.2016 р.
HungarianSlovakUkrainian